Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Pro autory 

Desatero k obsahu příspěvků pro autory článků a DUMů v odborném vzdělávání

1. Máte chuť a nápady publikovat v sekci odborného vzdělávání? Pište, prosím! Nebojte se sdílet své zkušenosti či popsat, jak jste realizovali ve výuce neotřelý nápad.

2. Obsah článků a DUMů je nejvhodnější zaměřit na významné nebo pro odborné školství typické oblasti kurikula. Např. v dějepisu bychom uvítali příspěvky k moderním dějinám, hlavně k 20. století, nikoliv ke starším historickým obdobím. V matematice a v přírodních vědách by měly být úlohy zaměřeny na problematiku oboru vzdělání, který žáci studují. V cizích jazycích bychom zase např. ocenili příspěvky týkající se odborné terminologie daného oboru.

3. Je vhodné psát příspěvky na taková témata, která jsou ve stávajících používaných učebnicích zpracována málo nebo vůbec. Nebojte se využít vlastních příprav, které vám také nahrazují neexistující učebnice a do jejichž tvorby jste investovali nemálo svého času. Jednotlivé příspěvky na sebe mohou navazovat, můžete také vhodně doplnit materiály, které již na portále jsou.

4. V poslední době se hodně diskutovalo, jak špatně si stojíme ve čtenářské gramotnosti 15letých žáků a žákyň. Uvítali bychom příspěvky s touto tematikou. Např. – jak vést žáky ke čtení, jak pracovat s verbálními texty v hodinách různých vyučovacích předmětů, jak získávat pro čtenářství hlavně chlapce, jejichž čtenářská gramotnost je horší než u dívek, jak rozvíjet čtenářskou gramotnosti v odborné složce vzdělávání. Zajímá nás, zda např. v rámci různých projektů žáci vydávají noviny, vytvářejí různé propagační letáčky či třeba chodí předčítat žákům z nižších stupňů knížky. Dále pak také informace o tom, zda a jak se vaše úsilí o podporu rozvoje verbální či nonverbální komunikace promítá v ŠVP.

5. Zajímavé by byly zkušenosti s tvorbou ŠVP. Např. Co vám dalo nejvíce práce při tvorbě ŠVP, co je nejobtížnější? Jak jste vyjádřili v ŠVP specifika vaší školy? Čím je podle vás vaše školní kurikulum zajímavé? Jak jste první pokus o ŠVP inovovali. Pomohlo vám vytvoření ŠVP v pedagogické práci, nebo považujete jeho napsání více méně za ztrátu času? Jak se vám daří napsaný ŠVP (= plánované školní kurikulum) realizovat? Co hodláte do budoucna změnit a proč? Jak spolupracujete se sociálními partnery a co se vám díky této spolupráci podařilo ve škole realizovat (nové technologie, další vzdělávání mistrů atd.). RVP umožňuje tvořit nové vyučovací předměty, integrovat nebo dezintegrovat obsahy jednotlivých oblastí RVP ve vlastním ŠVP. Jaké s tím máte zkušenosti?

6. V oblasti edukačního klimatu je vhodné zabývat se zkušenostmi se začleňováním žáků z minorit nebo žáků-cizinců do třídních a školních kolektivů. Co pro jejich integraci děláte? Promítáte jejich přítomnost ve třídě i do jednotlivých témat – např. do společenskovědních předmětů či některých průřezových témat (různé žákovské projekty, multikulturní výchova atd.)

7. Jistě znáte činnost RKC (= Regionálních konzultačních center) ve vašem regionu. Jaká témata, kurzy, semináře, exkurze atd. byste v jejich programu uvítali? S jakými akcemi RKC máte dobré zkušenosti.

8. Je známo, že v generální zkoušce na společnou část maturitní zkoušky byli problémoví hlavně žáci z nástavbových forem studia. Jaké máte nápady pro posílení připravenosti žáků nástavbového studia pro složení společné části maturitní zkoušky? Jak byste nástavbové studium pojali, aby vedlo k opravdu hodnotné maturitní zkoušce? V neposlední řadě nás zajímají také vaše zkušenosti z realizace závěrečných zkoušek v učebních oborech, které se v současnosti na mnohých školách uskutečňují podle jednotného zadání pro obor vzdělání – v rámci IPn Nová závěrečná zkouška.

9. Napište nám také o významnějších mimovyučovacích aktivitách vaší školy – např. o pořádání či účasti v odborných/oborově specializovaných soutěžích (tj. z určitého oboru – umělecký řezbář, kuchař, aranžér, automechanik, truhlář apod.).

10.  Zajímají nás rovněž vaše zkušenosti s péčí o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, také s prácí s nadanými a mimořádně nadanými žáky – např. tvorba IVP, úprava prostor a podmínek výuky pro žáky s tělesným, zrakovým, sluchovým, příp. jiným typem postižení a spolupráce se sociálními partnery (rodiči, zaměstnavateli) při zajišťování vzdělávání těchto žáků.

Nenechte se, kolegyně a kolegové, odradit tímto desaterem. I jiná témata, která nás momentálně nenapadla, mohou být aktuální a osloví učitele a učitelky SOŠ, SOU i OU.

Informace o tom, jaké formální náležitosti musí splňovat DUM či článek naleznete přímo na portále v jednotlivých modulech či na: http://autori.rvp.cz/informace-pro-jednotlive-moduly/clanky a na: http://autori.rvp.cz/informace-pro-jednotlive-moduly/digitalni-ucebni-materialy.