Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Pro autory 

Pansofický příspěvek o modulu Digifolio na Metodickém portálu

Co je Digifolio na Metodickém portálu

 • Modul Digifolio.rvp.cz je jedním z komunitních modulů Metodického portálu vedle modulů Diskuze, Blogy a Wiki. (Komunitním modulem je míněn negarantovaný prostor, jehož obsah je utvářen samotnými uživateli.)
 • Termín digifolio vznikl sloučením dvou slov – digitální a portfolio. Digitální znamená, že je v elektronické podobě, a portfolio původně znamená desky na spisy nebo listiny. Přesněji je to soubor různých aktiv a činností uživatele.
 • Digifolio slouží především k tvorbě osobního, profesního či skupinového portfolia (nadále pohledu) a rozvoji uživatelského profilu. Pomocí propracovaného systému formulářů má uživatel možnost zpracovat údaje o své osobě, vzdělání, cílech apod. Tyto informace může následně použít k tvorbě pohledu. Informace ukládané do systému jsou dle výchozího nastavení soukromé a pouze uživatel má právo jakoukoli informaci zveřejnit.
 • Pohled může mít formu čistě prezentační, ale také slouží k archivaci materiálu, kontaktů, zajímavých odkazů atd. Má své plnohodnotné využití i jako nástroj agregace činnosti uživatele na portálu i mimo něj. Skupinové portfolio nabízí pracovní prostředí pro skupiny uživatelů, může sloužit jako výstup z projektu, prezentace aj. Obsah i informace vytvářejí samotní uživatelé v souladu s pravidly používáním portálu.

Hlavní specifika Digifolia na Metodickém portálu

 • Struktura modulu – Digifolio lze rozdělit do dvou hlavních logických celků – tvorba obsahu a jeho publikování.
 • Tvorba obsahu – K tvorbě obsahu slouží celá sekce Profil. Zde může uživatel zpracovat svá osobní i profesní data velmi detailním způsobem. Od základních osobních i profesních údajů (nacionále, vzdělání, kariérní rozvoj) až po publikační činnost, členství v profesních organizacích, dlouhodobé vzdělávací cíle apod. Do Digifolia je také možné ukládat soubory různých formátů a typů.
 • Pohledy – K publikování obsahu slouží takzvané pohledy. Pohledem se rozumí kompozice různých informací, které uživatel předem do systému vložil při fázi tvorby obsahu a které může kdykoliv dotvářet či upravovat. Každý pohled je specifický tím, že kromě konkrétního obsahu má uživatel možnost určit i osoby, které mají právo pohled vidět a dokonce i nastavit časové rozmezí, po které bude pohled vybraným uživatelům k dispozici.
 • Skupina – Skupinové portfolio je unikátní prvek Digifolia, který umožňuje více uživatelům založit online pracovní skupinu. Ta může sloužit např. jako uzavřené pracovní prostředí, ve kterém lze připravit např. projekt – disponuje i potřebnými nástroji: společnou databází souborů, adresářem členů a zejména vnitřním diskuzním fórem. Rozhodne-li se skupina působit veřejně, může prostřednictvím pohledů prezentovat své cíle, informace a výstupy. Skupina může oba přístupy zkombinovat – začít jako uzavřený tým a výsledky své práce potom zveřejnit. Stejně jako v případě osobních pohledů i zde platí, že skupina určuje, kdo může její pohledy zobrazit.
 • Příspěvky v modulu – Nejčastějšími příspěvky v modulu Digifolio jsou profilové informace o daném uživateli, agregační pohledy pro potřebu uživatele i komunity a příspěvky skupinových portfolií, sloužících jako prezentace událostí (konference, školení, projekt) nebo publikační činnosti (viz Inspiromat). Příspěvky v Digifoliu nejsou nijak omezeny. Některé formáty lze zobrazit přímo, jiné lze přiložit formou souborů.
 • Kvalita a správnost – V případě osobních portfolií je každý uživatel jediným majitelem a správcem svého digifolia. Kontrola kvality a správnosti obsahu je tedy pouze v jeho kompetenci. V případě skupinového portfolia existuje dvojí kontrola. Jednak jsou to samotní členové skupiny, kteří mohou ovlivňovat kvalitu a správnost podobně jako např. u Wiki, tedy průběžným opravováním, a především má každá skupina své správce, kteří mají právo jakýkoli pochybný obsah odstranit nebo iniciovat jeho úpravu.
 • Technická stránka – Digifolio na www.rvp.cz využívá technologii systému Mahara. Mahara je vyvíjena na Novém Zélandu firmou Catalyst Ltd. a je volně šiřitelná jako software s otevřeným kódem při zachování licence GNU/GPL. Uživatel digifolio.rvp.cz nemusí do svého PC instalovat žádné aplikace ani doplňky, aby mohl Digifolio spustit.
 • Využití ve výuce – Učitel využívající digifolio má možnost prezentovat jednotlivé hodiny on-line, jejich výstupy, úkoly k vypracování, materiály ke stažení apod. K různým událostem může vytvářet různé pohledy a zpřístupnit je vybraným studentům. Díky možnosti zveřejňování pohledu na předem určený časový úsek se jedná i o nástroj řízení výuky. Pomocí sítě přátel má uživatel možnost nahlédnout do podobných pohledů svých kolegů a čerpat inspiraci i konkrétní nápady.
 • Registrace v modulu Digifolio.rvp.cz – Neregistrovaní uživatelé mohou procházet veřejná portfolia uživatelů i skupin, nicméně nemohou sami žádný obsah vytvářet. Registrovaní uživatelé mají možnost vytvářet portfolia, zakládat skupiny, získávat členství ve skupinách ostatních uživatelů apod.

Technická stránka modulu Digifolio.rvp.cz

 • Digifolio.rvp.cz je postaven na SW Mahara, který jsme pro naši potřebu lokalizovali do českého jazyka. Jedná se o relativně nový open source projekt k provozování digitálního portfolia. Pro naše účely byl speciálně upraven, konfigurován, designován a napojen na Metodický portál rvp.cz. S portálem a ostatními moduly máme společnou uživatelskou databázi. Z hlediska správy systému máme k dispozici administrátora, který provádí všechny specializované úpravy, především zásahy do vývojového kódu. Nastavení struktury modulu Digifolio a většiny uživatelských rolí provádí garant a koordinátor modulu.