Bibliografické citace

Doporučení pro vytváření digitálních učebních materiálů

1. Je možné při tvorbě digitálních učebních materiálů využívat cizí zdroje informací?
Ano, umožňuje nám to Autorský zákon č. 121/2000 Sb. Podle § 31, odstavce a) lze „nakládat se zveřejněným autorským dílem v odůvodnitelné možné míře pro účel citace ve svém vlastním díle“.

2. V jakém míře mohu využívat cizí zdroje?
Autorský zákon hovoří o možnosti citace v odůvodnitelné míře – tzv. malá citace. Tato část zákona plně postačuje pro potřeby využití částí textů, zvuků a videa při tvorbě digitálních učebních materiálů. Důležité je, aby každý vytvořený digitální učební materiál byl zřejmým autorským dílem a citace/zdroje využíval jen ve skutečně odůvodnitelné míře.

3. Jak vyhledávat vhodné zdroje?
Při vyhledávání na Internetu bychom se měli pokusit najít primární a spolehlivé zdroje. Obrázky je možné použít pouze z otevřených databází nebo při zajištění souhlasu autora či majitele autorských práv.

4. Kde v souboru uvádět bibliografickou citaci?
Citujte pomocí číselných odkazů v textu a zdroj uveďte na dané straně pod čarou. Nejde-li to jinak, uveďte zdroje na konci vašeho digitálního učebního materiálu. U obrázků, tabulek, grafů aj. použijte přímou citaci pod objektem.
Forma citace musí být v celém digitálním učebním materiálu jednotná.

5. Užitečné odkazy

Zajímavý a komplexní kurz Citace a citování dle normy ČSN ISO 690 naleznete zde, když dole v sekci Doporučujeme další otevřené kurzy přejdete na zmiňovaný kurz a kliknete na odkaz Vstoupit do kurzu.

Další odkazy:

Jak by měla vypadat správná citace

Tištěná média

tistena_media

Poznámka: Nebylo-li citované knize přiděleno standardní číslo ISBN, je posledním prvkem v bibliografické citaci údaj o roku vydání (datum publikování), např.:

DROBNÝ, Josef. Dálková pásová doprava. Praha : SNTL, 1970. s. 14.

Monografické publikace

VALENTA, Josef. Učíme (se) komunikovat : Metodika komunikace v rámci osobnostní a sociální výchovy. 1. vyd. Kladno : Občanské sdruženi AISIS, 2005. ISBN 8023945149. Kapitola 2.2, s. 21.

Sborníky

DE MAN, Paul. Rétorika temporality. In Umění, krása, šeredno: Texty z estetiky 20. století. ZUSKA, Vlastimil. Praha : Karolinum, 2003. Ironie. s. 117–154. ISBN 8024605406. s. 147.

Časopisy

MORKES, František. Kořeny moderní školy a pedagogiky. Učitelské noviny. 2006, č. 6, s. 16–17. ISSN 01395718.

Elektronické dokumenty

elektronicke_dokumenty

CD-ROM

Lidské tělo 2.0 : interaktivní průvodce anatomií lidského těla – odpovídá učivu Základní školy [CD-ROM]. Praha : BSP Praha s. r. o., 2003 [cit. 2007-12-03]. Adresář: QUIZ/ARMS/qzar0012.png.

Webové stánky

NEJEZCHLEBOVÁ , Lenka. Idnes.cz : Školská reforma: “Při hodině dobrý učitel jen nemele“ [online]. 26. října 2007 12:21. [cit. 2007-12-03]. Dostupný z WWW: <http://zpravy.idnes.cz/skolska-reforma-pri-hodine-dobry-ucitel-jen-nemele-fs9-/studium.asp?c=A071026_115854_studium_bar>.

Obrazový materiál

Obrazový materiál není možné použít bez souhlasu autora a nakladatelství. Informaci o souhlasu je nutné uvést v materiálu („Se souhlasem jméno a příjmení autora objektu“) a písemný souhlas (např. e-mailem) doložit koordinátorovi modulu DUM. Vzhledem k této skutečnosti doporučujeme obrazový materiál čerpat z webových stránek označených licencí Creative Commons, Public domain a Royalty free apod., které zaručují, že můžete obsah využít bez omezení (viz Otevřené galerie).

Při použití obrazového materiálu z Otevřených galerií je nutné uvést (přímo u daného obrázku, nebo na konci materiálu), kdy bylo citováno (datum citace), pod jakou licencí (licence) a přesný zdrojový odkaz neboli URL adresu na konkrétní stránku (zdroj), ze které byl daný obrázek čerpán.

U licence Creative Commons by však i u této minimální možné citace měl být – podle některých výkladů autorského práva – uveden rovněž autor, pokud je znám, (příp. i název díla). V tomto případě by minimální citace měla následující podobu: autor; (název díla); datum; licence; zdroj. Prosíme o respektování tohoto doporučení.

U obrázků ze zdroje http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page použijte odkaz na stránku, která obsahuje veškeré informace o zvoleném obrázku, např. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PortraitOfAnIguana.jpg. Nikoliv jen http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/PortraitOfAnIguana.jpg, taková citace je chybná, jde vidět jen obrázek, kolem něhož je černá plocha, a není vidět licence atd. Nutné tedy odkázat na stránku s obrázkem, pod nímž je uvedená licence.

Takže správně např.:

HILLEWAERT, Hans. [cit. 2010-10-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Equus_burchelli_2.jpg>

U licence Public domain (kterou poznáte podle toho, že vidíte na stránce pod obrázkem u licence přeškrtlé C), není nutné citovat autora, takže správně např.:

[cit. 2013-02-28]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:

<http://en.wikipedia.org/wiki/File:New_England_Thanksgiving_Dinner.jpg>

Obrazový materiál klipart z nabídky MS Office není možné využívat ke komerčním účelům. Co se týče pozadí, není možné použít přednastavenou formu šablony či grafiky MS Office; odstranit možno přes ikonku formát pozadí – výplň – skrýt grafiku pozadí.

Povinné zápatí s textem

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je (jméno autora).
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785.
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

musí být dole jen na první stránce prezentace (zarovnané na střed, kurzívou, typ písma totožný jako v dokumentu, velikost 11). Na každou stránku dolů se vkládá v případě textového souboru (např. doc, opt).

Zvukové materiály

Doporučujeme stránky Sound Bible (http://soundbible.com/royalty-free-sounds-1.html), odkud se dají volně stáhnout zvukové materiály, ovšem jen ty, které jsou pod licencí Creative Commons či Public domain. Označení Attribution 3.0 znamená, že je zvukový soubor šířen pod licencí Creative Commons, tedy je nutno uvést autora.

Takže např.:

Thore. [cit. 2013-01-15]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
<http://soundbible.com/1995-Crowd-Applause.html>

Doporučujeme v maximální možné míře dodržovat autorský zákon. V případě nejasností a otázek se na nás obraťte.

Důležitá informace pro vkládání většího množství materiálů do Modulu DUM:

Vzhledem k množství vkládaného materiálu do Modulu DUM prosíme o vkládání max. tří čtyř materiálů týdně. Vložení určitého počtu materiálů do konkrétního data je možné po dohodě s koordinátorem. Často dochází k tomu, že autor vloží velké množství DUMů, které nejsou po formální stránce v pořádku (např. chybí naše povinné zápatí, není správně citováno atd.). Tyto materiály jsou autorovi posléze vráceny k přepracování, což je v důsledku kontraproduktivní pro obě strany. Takže důrazně doporučujeme vložit jeden materiál, poslat koordinátorovi e-mail, koordinátor zkontroluje a pošle autorovi info, že může vložit další materiály. Díky za pochopení!