Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Pro autory 

Příručka pro autory DUM

Autorem digitálních učebních materiálů se může stát každý registrovaný uživatel této části Metodického portálu RVP.CZ, který vyplní potřebné údaje v sekci administrace. Následující text je shrnutím toho podstatného, čím byste se měli jako autoři při tvorbě digitálních učebních materiálů řídit. Pro inspiraci doporučujeme podívat se na již publikované materiály, konkrétní příklady vám pomohou blíže porozumět následujícím instrukcím.

Co jsou digitální učební materiály

Digitální učební materiály jsou dostupné v elektronické podobě, jsou využitelné přímo ve výuce bez dalších úprav. Nejčastěji se jedná o pracovní listy, prezentace, audio a video ukázky.

Digitální učební materiály můžeme pro zjednodušení přirovnat ke kostičkám stavebnice LEGO®, protože i ty jsou dílčí, lze je různě kombinovat a způsob jejich použití závisí na konkrétním uživateli. Stejně jako kostičky stavebnice můžete i digitální učební materiály využívat bez podrobných metodických návodů, složitých úprav či dalšího speciálního softwarového vybavení.

Klíčovou vlastností všech digitálních učebních materiálů je jejich propojení s konkrétními očekávanými výstupy, které jsou jako povinné položky definované v rámcových vzdělávacích programech. Výjimky jsou pouze dvě. Průřezová témata, kde očekávané výstupy nejsou povinné a materiál zařadíte pouze do tematických okruhů. Druhou výjimkou je předškolní vzdělávání, kde své materiály řadíte do činností, témat nebo jejich kombinací.

Ideální digitální učební materiál nenahrazuje samotnou výuku, ale vhodně ji doplňuje a podporuje aktivitu žáků. Digitální učební materiály nabízejí pohled na souvislosti, kladou otázky, vyzývají k činnostem.

Pravidla dodržování autorských práv

Každá část digitálního učebního materiálu, kterou jste sami nevytvořili (např. úryvek z knih, obrázek), podléhá autorskému zákonu (Autorský zákon č. 121/2000 Sb. §31, odstavec a), který uvádí možnost nakládat se zveřejněnými autorskými díly v odůvodnitelné možné míře ve svém vlastním díle.

U jiných než autorských objektů (texty, fotky, obrázky, ilustrace aj.) musí být uvedené přesné bibliografické údaje, bližší informace naleznete v Bibliografických citacích.

V dokumentu Otevřené galerie naleznete odkazy na galerie, které jsou obvykle označovány jako Open Source či otevřené. Z těchto galerií je možno čerpat uveřejněné materiály ke komerčním účelům.

Licence

Všechny materiály jsou publikovány pod licencí Creative Commons, což znamená, že je můžete stahovat, šířit a upravovat v případě, že uvedete autora, zachováte licenci a nebudete je využívat ke komerčním účelům.

Jak vložit digitální učební materiál

Svůj digitální učební materiál, který chcete publikovat, upravte podle typografických zásad (viz dokument Typografická pravidla).

Digitální učební materiál může po předchozím přihlášení vložit každý registrovaný autor v modulu DUM (důležité je kliknout na ikonku DUM a být tak opravdu v požadovaném modulu) prostřednictvím Administrace (druhý odkaz v panelu vpravo nahoře).

V administračním rozhraní v Profilu uživatele zvolte Stát se autorem DUM. Pokud souhlasíte s pravidly, klikněte na „Stát se autorem učebních materiálů“.

Administrace se skládá z pěti kategorií, které autor postupně vyplňuje. V prvním kroku je nutné zadat název materiálu, další kategorie je možné vyplňovat v libovolném pořadí. Pokud je po zadání názvu materiálu proces vyplňování údajů přerušen, již napsané je uloženo a materiál najdete v sekci Rozpracované materiály.

Podrobný popis jednotlivých kategorií naleznete v dokumentu Popis DUM.

Videoprůvodce

Na hlavní straně digitálních učebních materiálů naleznete videoprůvodce.

Co se děje, když je materiál DUM odeslán k publikaci

Každý digitální učební materiál je prvně zkontrolován koordinátorem modulu DUM. V případě obzvláště zajímavých materiálů, které ale mají zásadní nedostatky a hrozí, že by byly recenzentem zamítnuty, může koordinátor vrátit materiál zpět autorovi k opravě. V případě absolutně nevyhovujících materiálů může takové materiály koordinátor rovnou zamítnout. Nejčastěji však dochází k tomu, že je materiál přidělen příslušnému recenzentovi, který jej posoudí podle předepsaných parametrů. Mohou nastat tři situace:

  • Materiál, který ve všech parametrech vyhoví požadavkům Metodického portálu, je odeslán  k jazykové korektuře a editaci, poté ke koordinátorovi DUM ke grafické úpravě, kontrole uvedených zdrojů, následně je oceněn hvězdičkami a publikován.
  • V případě, že materiál v některých parametrech nevyhovuje požadavkům, je autor vyzván k úpravě problematických částí. Připomínky recenzenta a materiál k úpravě autor nalezne ve svém Administračním rozhraní. Upravený materiál autor znovu uloží a odešle k publikaci. Autor má na upravení materiálu 30 dní. Každý materiál je možné vložit maximálně třikrát. Pokud není publikován ani napotřetí, je automaticky zamítnut.
  • Materiál ve většině parametrů nevyhovuje požadavkům úložiště. Recenzent jeho publikaci zamítne.

Autor je o všech krocích průběžně informován e-mailem.

Za jak dlouho je materiál DUM po vložení publikován

Po vložení je materiál do 14 dnů přidělen recenzentovi k posouzení. Recenzent materiál posoudí do 21 dnů. Pokud byly v materiálu shledány nějaké nedostatky, je materiál vrácen zpět autorovi k úpravě. Autor má na úpravu 30 dnů. Tento proces může být opakován maximálně třikrát. Po schválení recenzentem je materiál odeslán k jazykové korektuře a editaci. Poté materiál prochází poslední kontrolou, poté je publikován.

Nejlepší materiály (originalita, nápaditost, úroveň grafického zpracování, míra zapojení žáků – interaktivita) jsou recenzentem označeny „Portál rvp.cz doporučuje“.

Od 1. 1. 2020 jsou do modulu DUM přijímány přednostně materiály poptávané redakcí rvp.cz.

Autor si je vědom, že všechny jeho uzavřené pracovněprávní vztahy nepřekračují měsíčně rozsah 1,2 úvazku pracovní doby u NPI ČR, MŠMT či jiných přímo řízených organizací MŠMT a u subjektů řešících projekty ESF OP VK. Velikost úvazku u NPI ČR si autor může ověřit u redakce rvp.cz (viz Na koho se můžete obrátit níže).

Vložením nového digitálního učebního materiálu na Metodický portál souhlasíte jako autor s publikací pod licencí Creative Commons.

Dodržujeme § 75 Zákoníku práce, který říká: „Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce.“ (Jouza, L. Zákoník práce s komentářem. Praha : RNDr. Ivana Hexnerová – BOVA POLYGON, 2007, s. 172.) Jakoukoliv honorovanou práci na Metodickém portálu, která přesáhne výše uvedenou dobu, Vám bohužel nebudeme moci proplatit. Můžete se však aktivně zapojit do neplacených částí portálu, kde rádi uvítáme Vaše příspěvky (moduly Wiki, Blogy, Diskuze, Digifolio).

Na koho se můžete obrátit

Nevíte, jak se stát autorem? Nemůžete nahrát soubor? Nevíte si rady s citacemi? Nevíte, co se s vaším materiálem děje? Jste nespokojeni s ohodnocením? Potřebujete upravit již uveřejněný DUM? Zeptejte se nás zde.