Pansofický příspěvek o modulu WIKI na Metodickém portálu

Co je Wiki na Metodickém portálu

 • Modul Wiki.rvp.cz je jeden ze čtyř komunitních modulů Metodického portálu vedle modulů Diskuze, Blogy a Digifolio. Komunitním je myšlen negarantovaný prostor, kde si uživatelé sami vytvářejí obsah.
 • Wiki je modul Metodického portálu, v němž mohou uživatelé velmi rychle sdílet své zdroje, materiály a dokumenty k výuce (sekce Kabinet a Sborovna). Slouží rovněž ke sdílení pedagogických znalostí a užitečného učitelského know-how (sekce Knihovna). Smyslem Wiki je obsahové a funkční doplnění ostatních modulů Metodického portálu s akcentem na podporu on-line spolupráce.
 • Nejčastějšími příspěvky jsou pracovní listy, testy, plány, aktivity, prezentace, obrazové objekty, videa a audia soubory. Všechny tyto materiály jsou dostupné v elektronické podobě a lze je využít přímo ve výuce.

Hlavní specifika Wiki na Metodickém portálu

 • Struktura modulu Wiki.rvp.cz – Modul je rozdělen do tří hlavních sekcí Kabinetu, Sborovny a Knihovny. Názvy jednotlivých sekcí odrážejí reálné prostory, do kterých učitelé obvykle vstupují za účelem přípravy výuky.
  • Kabinet je určen ke skladování a výměně digitálních učebních pomůcek, tzn. menších elektronických výukových objektů – obrazových, video nebo audio souborů, učebních textů apod.
  • Knihovna slouží ke sdílení potřebných teoretických či praktických pedagogických znalostí. Klasické knihy nebo pedagogické časopisy jsou zde zastoupeny webovými stránkami vytvářenými odborníky pedagogických věd nebo samotnými uživateli Metodického portálu. Sdíleny zde mohou být i krátké citace z odborné pedagogické literatury s odkazy na jejich původní zdroj.
  • Sborovna je virtuální obdobou klasických školních sboroven. Umožňuje setkávání učitelů nad plánováním a přípravou výuky. Uživatelé zde mohou vytvářet a sdílet tematické nebo týdenní plány, přípravy konkrétních vyučovacích hodin nebo výukových bloků a nápady na konkrétní výukové aktivity.
 • Soulad s rámcovými vzdělávacími programy a třídění materiálů – Struktura modulu podle jednotlivých vzdělávacích stupňů, respektive sekcí (předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, GV, OV atd.) je uplatňováno pouze ve Sborovně v rubrikách Tematické plány a Přípravy na výuku. V Kabinetu je upřednostňováno tematické třídění, protože jednotlivé digitální učební pomůcky sdílené v tomto modulu mohou být využívány napříč vzdělávacími stupni a obory. I u těchto typů příspěvků jsou však vyžadovány a postupně doplňovány vazby na rámcové vzdělávací programy. V případě Pedagogického lexikonu a dalších podsekcí Knihovny je přiřazování k RVP složitější.
 • Odlišnost Wiki od garantovaného obsahu – Wiki je svou povahou velmi živý modul, v rámci kterého dochází k velkému pohybu informací. Do značné míry jeho obsah, tvar i strukturu ovlivňují samotní uživatelé Metodického portálu. Otevřenost a volnost při tvorbě příspěvků může mít určitý limitující vliv na kvalitu obsahu jeho některých stránek. Významnou úlohu pro hlídání kvality obsahu potom mají samotní uživatelé (jako např. u Wikipedie).
 • Příspěvky v modulu – Způsob přispívání a kvalita příspěvků ve Wiki souvisí s technickou povahou tohoto modulu. Wiki na Metodickém portálu je vytvořena v jednom z mnoha desítek softwarových aplikací, které bývají označovány termínem wiki. Jedná se o aplikace, kterým je vlastní velká editační otevřenost umožňující participaci a spolupráci velkého množství uživatelů na tvorbě obsahu webu. Ruku v ruce s touto otevřeností je přítomna funkce archivace, prohlížení a obnovování předchozích verzí webového obsahu, které zabraňují ztrátám cenných (dříve publikovaných) informací v případě, že jsou jinými uživateli nevhodně upraveny nebo dokonce smazány. Wiki na Metodickém portálu se ubírá střední cestou mezi naprostou otevřeností editace a regulací přístupů, která může být upravována pro jednotlivé stránky zvlášť.
 • Technická specifika modulu – Mezi další zajímavé technické možnosti Wiki na Metodickém portálu patří možnost snadného tisku obsahu stránek nebo jejich exportování do pdf dokumentů přímo z webu, editace stránek pomocí nejrůznějších šablon. Šablony mohou vytvářet také samotní uživatelé. Významné jsou možnosti editoru Wiki, který umožňuje jednoduché formátování textu, vkládání obrázků, odkazů, disponuje nástroji pro vkládání textů z jiných dokumentů, vkládání šablon, videa nebo různých softwarových rozšíření jako jsou RSS čtečky nebo vybrané Google aplikace a další.
 • Přímé využití ve výuce – Modul Wiki je primárně určen k podpoře učitelů při jejich přípravě na výuku. Z Kabinetu mohou čerpat elektronické výukové objekty pro vytváření vlastních výukových materiálů. Ve Sborovně mohou snadno vytvářet, archivovat a podle zájmu také sdílet své plány a přípravy na výuku. Hlavní výhodou těchto aktivit je možnost vzájemné didaktické opory nebo spolupráce. Sdílení plánů a příprav na výuku umožňuje vzájemnou inspiraci v rámci jednotlivých oborů a stupňů vzdělávání.
 • Registrace na Wiki.rvp.cz – Pracovat ve Wiki a přispívat do ní, včetně psaní komentářů, mohou pouze registrovaní a přihlášení uživatelé Metodického portálu rvp.cz.
 • Licence a autorská práva ve Wiki – Sdílení pomůcek v Kabinetu může učitelům pomoci především vyhnout se problémům s porušováním autorských práv. Problematika autorských práv je řešena podobně jakou v ostatních modulech licencí Creative Commons. Je zde však možné najít i příspěvky, které jsou označeny jinými licencemi. Týká se to především Kabinetu, kde mohou být v rámci kolekcí obrázků doplňovány i kopie souborů z jiných otevřených galerií a úložišť. Příspěvky, které jsou vytvořeny autorsky přímo pro Wiki na Metodickém portálu, automaticky podléhají licenci Creative Commons.

Prostředí modulu Wiki

 • Wiki je modulem určeným primárně pro spolupráci uživatelů Metodického portálu. Umožňuje jim úpravu stávajících a tvorbu nových stránek nejrůznějšího zaměření podle stávajícího obsahu a struktury Wiki.
 • Uživatelé se mohou rozhodnout, zda budou na stránkách Wiki spolupracovat veřejně, nebo soukromě. Stránky, ke kterým není nikterak omezen přístup, mohou všichni registrovaní a přihlášení uživatelé upravovat – doplňovat informace, opravovat texty, obnovovat předchozí verze stránek nebo k nim vkládat komentáře.
 • Největší význam má veřejná spolupráce v Kabinetu při vytváření kolekcí digitálních učebních pomůcek, v Knihovně při tvorbě hesel Pedagogického lexikonu nebo ve Sborovně v rubrice Aktivity. V ostatních rubrikách Sborovny mohou uživatelé upřednostňovat spolupráci soukromou pouze s vybranými uživateli, například pokud chtějí spolupracovat na tvorbě příprav na výuku, výukových projektů nebo sdílet týdenní či tematické plány.

Technická stránka modulu Wiki na Metodickém portálu

 • Wiki.rvp.cz je postavena na bázi systému DekiWiki. Jedná se o relativně nový open source projekt k provozování Wiki. Pro naše účely byl speciálně upraven, konfigurován, designován a napojen na Metodický portál www.rvp.cz. S portálem a ostatními moduly máme společnou uživatelskou databázi. Z hlediska správy systému máme k dispozici administrátora, který provádí všechny specializované úpravy, především zásahy do vývojového kódu. Nastavení struktury Wiki a většiny uživatelských rolí provádí garant a koordinátor modulu.