Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Pro autory 

Příspěvky – obsahové požadavky

Prioritní požadavky na charakteristiku příspěvků uveřejňovaných na Metodickém portále www.rvp.cz

Příspěvky uveřejňované na Metodickém portále www.rvp.cz by svou formou a obsahem měly zohledňovat následující požadavky, které vychází ze zásad efektivního plánování a realizace výuky. 

Vkládané příspěvky by měly být vytvořeny tak, aby u žáků podporovaly a rozvíjely:

  • Tvořivost – žáci mají příležitost objevovat vlastní řešení předkládaných problémů, objevovat vlastní odpovědi na otázky a zdůvodnění nových informací, objevují nejen správná, ale také původní řešení či postupy a pohledy.
  • Aktivní zapojení – žáci se aktivně účastní na získávání poznatků, dovedností a postojů, jejich činnost je zřetelně pozorovatelná, ať už se projevuje chováním a konáním nebo alespoň větším objemem řeči žáka; těžiště je v činnostech žáka, žáci jsou učiteli partnerem na cestě za svým poznáním, přebírají odpovědnost za své učení
  • Spolupráci – žáci mají možnost pracovat ve skupinách a dosahovat výsledků společnou prací.
  • Řešení praktických problémů z běžného života – žáci se ve výuce setkávají s takovými aktivitami (samostatnými i skupinovými), které vyžadují smysluplné propojení informací z různých vyučovacích předmětů a dalších informačních zdrojů, propojují si nové informace s modelovými příklady z praxe, s nimiž se mohou reálně ve své současné situaci setkat.
  • Individualizaci vzdělávání – žáci (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáci nadaní, z odlišného sociokulturního prostředí nebo sociálně znevýhodněného prostředí) mají možnost realizovat své vlastní potřeby a pracovat na svém individuálním rozvoji; mají možnost se individuálně projevit v činnostech, které učitel navozuje, a mohou rozvíjet své vlastní zájmy a předpoklady.

Učitelé by měli v příspěvcích zohledňovat především tyto požadavky na plánování a realizaci výuky:

  • Motivace k učení – učitel nabízí žákům takové činnosti, v nichž si žáci uvědomují souvislosti a mohou nové informace zapojit do struktury svých dosavadních znalostí a dovedností; učitel zařazuje takové činnosti, které oslovují přirozenou zvídavost žáků a jejich potřebu objevovat.
  • Cílenost výuky učitel plánuje pro každou výukovou lekci cíle, a to tak, aby byly reálné a zhodnotitelné, pro žáky motivující; aktivity ve výuce jsou promyšleny tak, aby odpovídaly stanoveným cílům a vedly k jejich naplnění.
  • Hodnocení a sebehodnocení žáků – učitel pracuje s různými formami hodnocení a sebehodnocení žáků, které odpovídají zvoleným cílům činností; kritéria hodnocení napomáhají žákům sledovat jejich vlastní pokrok a zlepšovat se; do výuky učitel zařazuje také reflexi zvládnutí obsahu a reflexi procesu učení žáka.
  • Učení v souvislostech – učitel nabízí žákům takové činnosti, v nichž smysluplně propojují znalosti v rámci jednoho předmětu i předmětů dalších a dávají si nové znalosti a dovednosti do souvislostí.

Všechny příspěvky by měly být smysluplně provázané s příslušným rámcovým vzdělávacím programem.

Metodický portál RVP.CZ garantuje obsahovou a didaktickou správnost materiálů publikovaných v modulech DUM, Články, Odkazy. U některých dříve publikovaných materiálů doporučujeme zkontrolovat jejich aktuálnost.