Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Pro autory 

Pravidla používání platná od 7. 6. 2010 do 30. 6. 2011

Pravidla používání Metodického portálu www.rvp.cz

1. Váš vztah s Metodickým portálem

1.1 Používání služeb a internetových stránek Metodického portálu provozovaného Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze (dále jen provozovatel) na adrese http://www.rvp.cz se řídí podmínkami smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem. V tomto dokumentu je vysvětleno, v čem smluvní vztah spočívá, a jsou zde stanoveny některé podmínky smluvního vztahu.

1.2 Nebude-li písemně dohodnuto jinak, pak váš smluvní vztah s provozovatelem bude vždy tvořen podmínkami stanovenými v tomto dokumentu.

1.3 Tento dokument tvoří právně závaznou dohodu mezi vámi a provozovatelem ve vztahu k vašemu užívání služeb poskytovaných provozovatelem. Proto je nutné se s těmito podmínkami seznámit. Tyto závazné podmínky smluvního vztahu jsou v tomto dokumentu označovány společně jen jako „Podmínky“.

2. Souhlas s Podmínkami

2.1 Abyste mohl/a používat stránky Metodického portálu, musíte nejprve vyjádřit souhlas s Podmínkami. Pokud s Podmínkami nesouhlasíte, nemůžete jej používat.

2.2 Souhlas s Podmínkami lze vyjádřit:

a) kliknutím na tlačítko představující souhlas a přistoupení k Podmínkám, pokud tato možnost je součástí uživatelského rozhraní části Metodického portálu,

b) tím, že začnete Metodický portál skutečně používat. V takovém případě berete na vědomí a souhlasíte s tím, že provozovatel vaše používání Metodického portálu považuje za projev vašeho souhlasu s Podmínkami od okamžiku, kdy jej začnete skutečně používat.

3. Poskytování služeb provozovatelem

3.1 Metodický portál své služby inovuje. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že podoba a povaha služeb, které vám provozovatel bude poskytovat, se může změnit, aniž byste o tom byl/a předem informován/a.

3.2 V rámci těchto inovací berete na vědomí a souhlasíte s tím, že provozovatel může (trvale nebo dočasně) přestat poskytovat služby (nebo některé jejich prvky nebo některé funkce v rámci služeb), a to výhradně podle vlastního uvážení a bez povinnosti vás o tom předem informovat.

3.3 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v případě, že vám provozovatel znemožní přístup k vašemu uživatelskému účtu, je možné, že nebudete mít přístup ke službám, k nastavení vašeho uživatelského účtu ani souborům či jinému obsahu, který tvoří součást vašeho uživatelského účtu.

3.4 Berete na vědomí, že provozovatel může kdykoliv a bez předešlého oznámení redakčně či korektorsky zasáhnout do jakékoliv části zveřejněných částí Metodického portálu, popřípadě má právo bez dalšího vysvětlení odepřít uveřejnění obsahu, nebo jej kdykoliv smazat bez udání důvodů.

4. Používání služeb

4.1 Pro přístup k některým službám může být nezbytné poskytnutí vašich údajů (např. osobních nebo kontaktních údajů) v rámci registrace pro používání dané služby nebo jako podmínka pro další používání dané služby. Zavazujete se, že veškeré údaje, které provozovateli při registraci sdělíte, budou vždy přesné, správné a aktuální.

4.2 Zavazujete se, že budete služby používat pouze k účelům, které jsou dovoleny podle Podmínek a jakýchkoliv platných právních předpisů a obecně přijímaných postupů, směrnic či zásad dle jurisdikce České republiky.

4.3 Souhlasíte s tím, že nebudete činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo služby (nebo servery a sítě, které jsou připojené ke službám).

4.4 Souhlasíte s tím, že nebudete služby poskytované provozovatelem za jakýmkoliv účelem prodávat, obchodovat s nimi ani zprostředkovávat jejich prodej.

4.5 Souhlasíte s tím, že za jakékoliv případné porušení svých povinností vyplývajících z těchto Podmínek a za případné následky takového porušení (včetně ztráty nebo škody, kterou tím může provozovatel utrpět) ponesete výhradní odpovědnost vy.

5. Hesla a zabezpečení vašeho uživatelského účtu

5.1 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost za zachování utajení hesel vztahujících se k jakýmkoliv uživatelským účtům, které budete používat pro přístup ke službám.

5.2 Souhlasíte proto s tím, že ponesete výhradní odpovědnost vůči provozovateli za všechno, co bude učiněno prostřednictvím vašeho uživatelského účtu.

6. Ochrana soukromí a osobních údajů

6.1 Ustanovení těchto Podmínek nevylučují ani nijak neomezují odpovědnost provozovatele nakládat s osobními údaji podle platných právních předpisů a dodržovat všechna právní ustanovení vztahující se k ochraně soukromí a nakládání s osobními údaji.

7. Licence

7.1 Berete na vědomí, že veškeré informace (např. psané texty, datové soubory, hudba, zvukové soubory a další zvuky, fotografie, video a další grafická data – dále jen „Obsah“), k nimž budete mít přístup v rámci služeb nebo prostřednictvím jejich používání, jsou publikované pod licencemi Creative Commons. Přesné znění licence naleznete zde.

7.2 Tato podmínka se nevztahuje na obsah e-learningových kurzů v modulu E-learning, které se řídí běžnými podmínkami stanovenými autorským zákonem (Autorský zákon č. 121/2000 Sb., v platném znění).

8. Netiketa

8.1 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že se ve všech částech Metodického portálu budete řídit a budete v maximální možné míře dodržovat pravidla chování na Metodickém portálu, která jsou shrnuta v dokumentu Netiketa.

9. Vlastnická práva

9.1 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že provozovatel je vlastníkem nebo držitelem veškerých zákonných a vlastnických práv týkajících se služeb, a to včetně práv k duševnímu vlastnictví, která jsou součástí služeb (bez ohledu na to, zda jsou taková práva registrována, či nikoli).

9.2 Pokud jste se s provozovatelem písemně nedohodl/a na něčem jiném, nezískáváte na základě těchto Podmínek právo využívat jeho ochranné známky, známky služeb, loga, doménové jméno ani žádné jiné odlišující rysy nebo prvky.

9.3 Zavazujete se, že nebudete sám/sama ani neumožníte jiným osobám kopírovat zdrojový kód softwaru ani jakoukoli jeho část, upravovat ho, vytvářet z něho odvozená díla nebo produkty, zpětně ho překládat, dekompilovat ho či se ho jiným způsobem pokoušet extrahovat, ledaže byste k tomu byl/a výslovně oprávněn/a nebo povinen/povinna ze zákona nebo získal/a výslovný písemný souhlas provozovatele.

10. Autorská práva

10.1 Provozovatel se hlásí k dodržování autorských práv ve všech částech Metodického portálu a dodržuje Autorský zákon č. 121/2000 Sb., v platném znění. Každý, kdo chce publikovat jakýkoliv obsah ve všech částech Metodického portálu, musí zaručit, že jeho materiál neobsahuje autorsky nezaručené části. Podrobně jsou tyto zásady popsány v dokumentu autorská práva, který naleznete na této internetové stránce.

11. Autorství na Metodickém portálu

11.1 Za autora je považován ten, kdo v jakékoliv části Metodického portálu publikuje (vloží) jakoukoliv formou obsah v garantované i negarantované části, před i po registraci a přihlášení.

11.2 Jako autor Metodického portálu se zavazujete nepřispívat nepravdivým, pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním, vyhrožujícím, urážlivým, rasově či sexuálně orientovaným nebo jakýmkoliv jiným materiálem, který by porušoval platné zákony České republiky, byl v rozporu s Listinou základních práv a svobod nebo porušoval platné mezinárodní právo.

11.3 Souhlasíte také s tím, že za veškerý obsah, který vytvoříte, odešlete nebo zobrazíte při používání služeb, a za veškeré následky takového jednání (včetně případné ztráty nebo škody, kterou utrpí provozovatel) ponesete výhradní odpovědnost vy a že provozovatel za takový obsah neponese žádnou odpovědnost vůči vám ani vůči jakýmkoliv třetím osobám.

11.4 Autorská práva k obsahu, jenž poskytnete, odešlete či zobrazíte ve službách nebo jejich prostřednictvím, a veškerá jiná práva, která vám již náleží, zůstávají vám. Poskytnutím, odesláním nebo zobrazením obsahu udílíte provozovateli časově neomezenou, neodvolatelnou, bezplatnou a nevýhradní licenci, která jej opravňuje reprodukovat, přizpůsobovat, upravovat, překládat, zveřejňovat, veřejně předvádět, veřejně zobrazovat a šířit jakýkoliv obsah, který poskytnete, odešlete či zobrazíte ve službách nebo jejich prostřednictvím. Tato licence je udílena výhradně k tomu, aby provozovatel mohl zobrazovat, šířit a propagovat služby.

11.5 Berete na vědomí, že provozovatel může kdykoliv a bez předešlého oznámení redakčně či korektorsky zasáhnout do jakékoliv části zveřejněných částí Metodického portálu, popřípadě má právo bez dalšího vysvětlení odepřít uveřejnění příspěvku, nebo jej kdykoliv smazat bez udání důvodů.

11.6 Provozovatel v některých částech Metodického portálu nabízí za poskytnutý obsah odměnu. Ta je stanovena podle systému odměn provozovatele a autoři jsou s touto skutečností seznámeni v příslušné části modulu pro autory. Výše odměny bude stanovena podle vnitřních pravidel, které provozovatel není povinen zveřejnit. Odměna bude autorovi poskytnuta jako Dohoda o provedení práce. Výše odměny a podmínky jejího poskytnutí nejsou právně vymahatelné a nejsou předmětem jednání. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit vnitřní podmínky pro způsob stanovení odměn i změnit výši odměn bez udání důvodu.

12. Ukončení smluvního vztahu

12.1 Provozovatel může tento smluvní vztah kdykoli vypovědět, jestliže:

a) porušíte jakékoliv ustanovení těchto Podmínek (nebo budete jednat způsobem, ze kterého bude zřejmé, že nehodláte nebo nejste schopen/schopna ustanovení těchto Podmínek dodržovat), nebo

b) provozovatel k tomu bude povinen ze zákona (např. pokud by vaše jednání bylo v rozporu se zákonem).

13. Omezení odpovědnosti

13.1 Ustanovení těchto Podmínek nevylučují ani nijak neomezují odpovědnost provozovatele za škody, kterou ze zákona nelze vyloučit ani omezit.

13.2 V souladu s obecným ustanovením odst. 13.1 výše, nenese provozovatel vůči vám odpovědnost za jakékoliv ztráty a škody, které vám případně vzniknou:

a) v důsledku jakýchkoliv změn, které provozovatel ve službách provede, nebo jakéhokoliv trvalého či dočasného přerušení poskytování služeb (nebo jakýchkoliv jejich vlastností nebo součástí),

b) vymazáním, poškozením nebo neuložením jakéhokoliv obsahu či jakýchkoli jiných přenášených dat spravovaných či přenášených službami nebo jejich prostřednictvím,

c) neposkytnete-li provozovateli přesné údaje pro svůj uživatelský účet,

d) dojde-li z vaší strany k prozrazení vašeho hesla nebo jiných přístupových údajů k vašemu uživatelskému účtu.

14. Změny Podmínek

14.1 Provozovatel může měnit Podmínky. Pokud bude taková změna provedena, zveřejní provozovatel nové znění všeobecných podmínek na příslušné internetové stránce.

14.2 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud budete používat služby i po datu změny Podmínek, bude to provozovatel považovat za váš souhlas s upravenými Podmínkami.

15. Obecná ustanovení

15.1 Tyto Podmínky představují úplné smluvní ujednání mezi vámi a provozovatelem a upravují používání služeb (s výjimkou jakýchkoliv služeb, které vám provozovatel poskytuje na základě zvláštní písemné dohody) a v plném rozsahu nahrazují případná předchozí ujednání mezi vámi a provozovatelem.

15.2 Souhlasíte s tím, že provozovatel vám může zasílat oznámení, včetně oznámení o změnách těchto Podmínek, e-mailem, běžnou poštou nebo jako upozornění u jednotlivých služeb.

7. 6. 2010 (předchozí verzi platnou od 22. 9. 2009 do 6. 6. 2010 naleznete zde)

>>>Zpět na současnou podobu pravidel<<<