Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Pro autory 

Pravidla používání

Pravidla používání Metodického portálu RVP.CZ

1. Váš vztah s Metodickým portálem RVP.CZ

1.1 Používání služeb a internetových stránek Metodického portálu RVP.CZ provozovaného Národním pedagogickým institutem České republiky (dále jen provozovatel) na adrese https://rvp.cz se řídí podmínkami smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem. V tomto dokumentu je vysvětleno, v čem smluvní vztah spočívá, a jsou zde stanoveny některé podmínky smluvního vztahu.

1.2 Nebude-li písemně dohodnuto jinak, pak váš smluvní vztah s provozovatelem bude vždy tvořen podmínkami stanovenými v tomto dokumentu.

1.3 Tento dokument tvoří právně závaznou dohodu mezi vámi a provozovatelem ve vztahu k vašemu užívání služeb poskytovaných provozovatelem. Proto je nutné se s těmito podmínkami seznámit. Tyto závazné podmínky smluvního vztahu jsou v tomto dokumentu označovány společně jen jako „Podmínky“.

2. Souhlas s Podmínkami

2.1 Abyste mohl/a používat stránky Metodického portálu RVP.CZ, musíte nejprve vyjádřit souhlas s Podmínkami. Pokud s Podmínkami nesouhlasíte, nemůžete jej používat.

2.2 Souhlas s Podmínkami lze vyjádřit:

a) kliknutím na tlačítko představující souhlas a přistoupení k Podmínkám, pokud tato možnost je součástí uživatelského rozhraní části Metodického portálu,

b) tím, že začnete Metodický portál RVP.CZ skutečně používat. V takovém případě berete na vědomí a souhlasíte s tím, že provozovatel vaše používání Metodického portálu RVP.CZ považuje za projev vašeho souhlasu s Podmínkami od okamžiku, kdy jej začnete skutečně používat.

3. Poskytování služeb provozovatelem

3.1 Metodický portál RVP.CZ své služby inovuje. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že podoba a povaha služeb, které vám provozovatel bude poskytovat, se může změnit, aniž byste o tom byl/a předem informován/a.

3.2 V rámci těchto inovací berete na vědomí a souhlasíte s tím, že provozovatel může (trvale nebo dočasně) přestat poskytovat služby (nebo některé jejich prvky nebo některé funkce v rámci služeb), a to výhradně podle vlastního uvážení a bez povinnosti vás o tom předem informovat.

3.3 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v případě, že vám provozovatel znemožní přístup k vašemu uživatelskému účtu, je možné, že nebudete mít přístup ke službám, k nastavení vašeho uživatelského účtu ani souborům či jinému obsahu, který tvoří součást vašeho uživatelského účtu.

3.4 Berete na vědomí, že provozovatel může kdykoliv a bez předešlého oznámení redakčně či korektorsky zasáhnout do jakékoliv části zveřejněných částí Metodického portálu RVP.CZ, popřípadě má právo bez dalšího vysvětlení odepřít uveřejnění obsahu, nebo jej kdykoliv smazat bez udání důvodů.

3.5 Metodický portál RVP.CZ garantuje obsahovou a didaktickou správnost materiálů publikovaných v modulech DUM, Články. U některých dříve publikovaných materiálů doporučujeme zkontrolovat jejich aktuálnost.

3.6 Přednostní publikování příspěvků je možné pouze na vyžádání a po dohodě s redakcí Metodického portálu RVP.CZ.

4. Používání služeb

4.1 Pro přístup k některým službám může být nezbytné poskytnutí vašich údajů (např. osobních nebo kontaktních údajů) v rámci registrace pro používání dané služby nebo jako podmínka pro další používání dané služby. Zavazujete se, že veškeré údaje, které provozovateli při registraci sdělíte, budou vždy přesné, správné a aktuální.

4.2 Zavazujete se, že budete služby používat pouze k účelům, které jsou dovoleny podle Podmínek a jakýchkoliv platných právních předpisů a obecně přijímaných postupů, směrnic či zásad dle jurisdikce České republiky.

4.3 Souhlasíte s tím, že nebudete činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo služby (nebo servery a sítě, které jsou připojené ke službám).

4.4 Souhlasíte s tím, že nebudete služby poskytované provozovatelem za jakýmkoliv účelem prodávat, obchodovat s nimi ani zprostředkovávat jejich prodej.

4.5 Souhlasíte s tím, že za jakékoliv případné porušení svých povinností vyplývajících z těchto Podmínek a za případné následky takového porušení (včetně ztráty nebo škody, kterou tím může provozovatel utrpět) ponesete výhradní odpovědnost vy.

5. Hesla a zabezpečení vašeho uživatelského účtu

5.1 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost za zachování utajení hesel vztahujících se k jakýmkoliv uživatelským účtům, které budete používat pro přístup ke službám.

5.2 Souhlasíte proto s tím, že ponesete výhradní odpovědnost vůči provozovateli za všechno, co bude učiněno prostřednictvím vašeho uživatelského účtu.

6. Ochrana soukromí a osobních údajů

6.1 Ustanovení těchto Podmínek nevylučují ani nijak neomezují odpovědnost provozovatele nakládat s osobními údaji podle platných právních předpisů a dodržovat všechna právní ustanovení vztahující se k ochraně soukromí a nakládání s osobními údaji.

6.2 Informace vztahující se k působnosti  Národního pedagogického institutu České republiky jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

Zpracování osobních údajů klientů, pracovníků a spolupracovníků Národního pedagogického institutu České republiky se řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

6.3 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je Národní pedagogický institut České republiky, IČ: 45768455, (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1 (centrální pracoviště)

e-mail: sekretariat@npicr.cz

telefon: +420 222 122 112

6.4 Osobními údaji se rozumějí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

6.5 Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Dr. Ing. Luboš Sychra, pracoviště MŠMT, Karmelitská 529/5, Praha 1, telefon: 234 814 303, e-mail: gdpr@msmt.cz.

Sazebník úhrad nákladů za pořízení informace

Národní pedagogický institut České republiky v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) a § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vydává tento sazebník úhrad nákladů za pořízení informací.

Jednotlivé sazby odpovídají sazebníku MŠMT z 10. 11. 2015, č.j. MSMT–35275/2015–1. Sazebník úhrad  Národního pedagogického institutu České republiky naleznete na https://www.nidv.cz/o-nas/zakon-o-informacich-a-gdpr.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

6.6 Správce zpracovává osobní údaje, které jste poskytl/a při registraci pověřené osobě správce.

6.7 Správce zpracovává osobní údaje nezbytné k vytvoření Vašeho uživatelského účtu.

Účel zpracování osobních údajů

6.8 Účelem zpracování a uchování osobních údajů na základě uděleného souhlasu je vytvoření a

možnost přihlášení uživatele k uživatelskému profilu, což jej následně opravňuje ovlivňovat

nebo vytvářet obsah Metodického portálu RVP.CZ. Osobní údaje jsou též zpracovány a uchovávány za účelem rozesílky newsletteru Metodického portálu RVP.CZ na uvedenou e-mailovou adresu.

6.9 Ze strany správce dochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Doba uchovávání údajů

6.10 Správce uchovává osobní údaje po dobu fungování webu Metodického portálu RVP.CZ.

6.11 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů

6.12 Ze strany Správce nedochází k předávání Vašich osobních údajů jiným příjemcům.

6.13 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Vaše práva

6.14 Za podmínek stanovených v GDPR máte

a. právo na přístup k Vašim osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

b. právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

c. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

d. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

e. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

6.15 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „úřad“) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje úřadu jsou:

adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

tel. +420 234 665 111 (Ústředna)

Podmínky zabezpečení osobních údajů

6.16 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů.

6.17 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť.

6.18 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení oblasti Ochrana soukromí a osobních údajů

6.19 Předáním Vašich osobních údajů osobě pověřené správcem potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů.

6.20 Poskytovatel webového portálu si vyhrazuje právo změny těchto podmínek užívání.

6.21 Udělený souhlas lze subjektem kdykoliv odvolat písemně na adresu Správce. Nezbytnou náležitostí je uvedení účelu, pro který byl souhlas se zpracováním osobních údajů udělen. Písemné odvolání souhlasu musí umožňovat Správci jednoznačně a prokazatelně identifikovat Subjekt, který souhlas odvolává.

7. Licence

7.1 Berete na vědomí, že veškeré informace (např. psané texty, datové soubory, hudba, zvukové soubory a další zvuky, fotografie, video a další grafická data – dále jen „Obsah“), k nimž budete mít přístup v rámci služeb nebo prostřednictvím jejich používání, jsou publikované pod licencemi Creative Commons. Přesné znění licence naleznete zde.

7.2 Tato podmínka se nevztahuje na obsah e-learningových kurzů v modulu E-learning, které se řídí běžnými podmínkami stanovenými autorským zákonem (Autorský zákon č. 121/2000 Sb., v platném znění).

8. Netiketa

8.1 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že se ve všech částech Metodického portálu RVP.CZ budete řídit a budete v maximální možné míře dodržovat pravidla chování na Metodickém portálu RVP.CZ, která jsou shrnuta v dokumentu Netiketa.

9. Vlastnická práva

9.1 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že provozovatel je vlastníkem nebo držitelem veškerých zákonných a vlastnických práv týkajících se služeb, a to včetně práv k duševnímu vlastnictví, která jsou součástí služeb (bez ohledu na to, zda jsou taková práva registrována, či nikoli).

9.2 Pokud jste se s provozovatelem písemně nedohodl/a na něčem jiném, nezískáváte na základě těchto Podmínek právo využívat jeho ochranné známky, známky služeb, loga, doménové jméno ani žádné jiné odlišující rysy nebo prvky.

9.3 Zavazujete se, že nebudete sám/sama ani neumožníte jiným osobám kopírovat zdrojový kód softwaru ani jakoukoli jeho část, upravovat ho, vytvářet z něho odvozená díla nebo produkty, zpětně ho překládat, dekompilovat ho či se ho jiným způsobem pokoušet extrahovat, ledaže byste k tomu byl/a výslovně oprávněn/a nebo povinen/povinna ze zákona nebo získal/a výslovný písemný souhlas provozovatele.

10. Autorská práva

10.1 Provozovatel se hlásí k dodržování autorských práv ve všech částech Metodického portálu RVP.CZ a dodržuje Autorský zákon č. 121/2000 Sb., v platném znění. Každý, kdo chce publikovat jakýkoliv obsah ve všech částech Metodického portálu RVP.CZ, musí zaručit, že jeho materiál neobsahuje autorsky nezaručené části. Podrobně jsou tyto zásady popsány v dokumentu autorská práva, který naleznete na této internetové stránce.

11. Autorství na Metodickém portálu RVP.CZ

11.1 Za autora je považován ten, kdo v jakékoliv části Metodického portálu RVP.CZ publikuje (vloží) jakoukoliv formou obsah v garantované i negarantované části, před i po registraci a přihlášení.

11.2 Jako autor Metodického portálu RVP.CZ se zavazujete nepřispívat nepravdivým, pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním, vyhrožujícím, urážlivým, rasově či sexuálně orientovaným nebo jakýmkoliv jiným materiálem, který by porušoval platné zákony České republiky, byl v rozporu s Listinou základních práv a svobod nebo porušoval platné mezinárodní právo.

11.3 Do modulu DUM, Články a Odkazy může vkládat příspěvky pouze osoba starší 18 let.

11.4 Souhlasíte také s tím, že za veškerý obsah, který vytvoříte, odešlete nebo zobrazíte při používání služeb, a za veškeré následky takového jednání (včetně případné ztráty nebo škody, kterou utrpí provozovatel) ponesete výhradní odpovědnost vy a že provozovatel za takový obsah neponese žádnou odpovědnost vůči vám ani vůči jakýmkoliv třetím osobám.

11.5 Autorská práva k obsahu, jenž poskytnete, odešlete či zobrazíte ve službách nebo jejich prostřednictvím, a veškerá jiná práva, která vám již náleží, zůstávají vám. Poskytnutím, odesláním nebo zobrazením obsahu udílíte provozovateli časově neomezenou, neodvolatelnou, bezplatnou a nevýhradní licenci, která jej opravňuje reprodukovat, přizpůsobovat, upravovat, překládat, zveřejňovat, veřejně předvádět, veřejně zobrazovat a šířit jakýkoliv obsah, který poskytnete, odešlete či zobrazíte ve službách nebo jejich prostřednictvím. Tato licence je udílena výhradně k tomu, aby provozovatel mohl zobrazovat, šířit a propagovat služby.

11.6 Berete na vědomí, že provozovatel může kdykoliv a bez předešlého oznámení redakčně či korektorsky zasáhnout do jakékoliv části zveřejněných částí Metodického portálu RVP.CZ, popřípadě má právo bez dalšího vysvětlení odepřít uveřejnění příspěvku, nebo jej kdykoliv smazat bez udání důvodů.

11.7 Provozovatel v některých částech Metodického portálu RVP.CZ nabízí za poskytnutý obsah odměnu. Ta je stanovena podle systému odměn provozovatele a autoři jsou s touto skutečností seznámeni v příslušné části modulu pro autory. Výše odměny bude stanovena podle vnitřních pravidel, které provozovatel není povinen zveřejnit. Odměna bude autorovi poskytnuta jako Dohoda o provedení práce. Výše odměny a podmínky jejího poskytnutí nejsou právně vymahatelné a nejsou předmětem jednání. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit vnitřní podmínky pro způsob stanovení odměn i změnit výši odměn bez udání důvodu.

12. Ukončení smluvního vztahu

12.1 Provozovatel může tento smluvní vztah kdykoli vypovědět, jestliže:

a) porušíte jakékoliv ustanovení těchto Podmínek (nebo budete jednat způsobem, ze kterého bude zřejmé, že nehodláte nebo nejste schopen/schopna ustanovení těchto Podmínek dodržovat), nebo

b) provozovatel k tomu bude povinen ze zákona (např. pokud by vaše jednání bylo v rozporu se zákonem).

13. Omezení odpovědnosti

13.1 Ustanovení těchto Podmínek nevylučují ani nijak neomezují odpovědnost provozovatele za škody, kterou ze zákona nelze vyloučit ani omezit.

13.2 V souladu s obecným ustanovením odst. 13.1 výše, nenese provozovatel vůči vám odpovědnost za jakékoliv ztráty a škody, které vám případně vzniknou:

a) v důsledku jakýchkoliv změn, které provozovatel ve službách provede, nebo jakéhokoliv trvalého či dočasného přerušení poskytování služeb (nebo jakýchkoliv jejich vlastností nebo součástí),

b) vymazáním, poškozením nebo neuložením jakéhokoliv obsahu či jakýchkoli jiných přenášených dat spravovaných či přenášených službami nebo jejich prostřednictvím,

c) neposkytnete-li provozovateli přesné údaje pro svůj uživatelský účet,

d) dojde-li z vaší strany k prozrazení vašeho hesla nebo jiných přístupových údajů k vašemu uživatelskému účtu.

14. Změny Podmínek

14.1 Provozovatel může měnit Podmínky. Pokud bude taková změna provedena, zveřejní provozovatel nové znění všeobecných podmínek na příslušné internetové stránce.

14.2 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud budete používat služby i po datu změny Podmínek, bude to provozovatel považovat za váš souhlas s upravenými Podmínkami.

15. Obecná ustanovení

15.1 Tyto Podmínky představují úplné smluvní ujednání mezi vámi a provozovatelem a upravují používání služeb (s výjimkou jakýchkoliv služeb, které vám provozovatel poskytuje na základě zvláštní písemné dohody) a v plném rozsahu nahrazují případná předchozí ujednání mezi vámi a provozovatelem.

15.2 Souhlasíte s tím, že provozovatel vám může zasílat oznámení, včetně oznámení o změnách těchto Podmínek,
e-mailem, běžnou poštou nebo jako upozornění u jednotlivých služeb.

20. 1. 2020

Verzi platnou od 7. 6. 2010 do 30. 6. 2011 naleznete zde.

Verzi platnou od 22. 9. 2009 do 6. 6. 2010 naleznete zde.

Verzi platnou od 1. 7. 2011 do 22. 2. 2015 naleznete zde.

Verzi platnou od 22. 2. 2015 do 6. 5. 2015 naleznete zde.

Verzi platnou od 7. 5. 2015 do 24. 5. 2018 naleznete zde.

Pravidla používání

Pravidla používání Metodického portálu RVP.CZ

1. Váš vztah s Metodickým portálem RVP.CZ

1.1 Používání služeb a internetových stránek Metodického portálu RVP.CZ provozovaného Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen provozovatel) na adrese https://rvp.cz se řídí podmínkami smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem. V tomto dokumentu je vysvětleno, v čem smluvní vztah spočívá, a jsou zde stanoveny některé podmínky smluvního vztahu.

1.2 Nebude-li písemně dohodnuto jinak, pak váš smluvní vztah s provozovatelem bude vždy tvořen podmínkami stanovenými v tomto dokumentu.

1.3 Tento dokument tvoří právně závaznou dohodu mezi vámi a provozovatelem ve vztahu k vašemu užívání služeb poskytovaných provozovatelem. Proto je nutné se s těmito podmínkami seznámit. Tyto závazné podmínky smluvního vztahu jsou v tomto dokumentu označovány společně jen jako „Podmínky“.

2. Souhlas s Podmínkami

2.1 Abyste mohl/a používat stránky Metodického portálu RVP.CZ, musíte nejprve vyjádřit souhlas s Podmínkami. Pokud s Podmínkami nesouhlasíte, nemůžete jej používat.

2.2 Souhlas s Podmínkami lze vyjádřit:

a) kliknutím na tlačítko představující souhlas a přistoupení k Podmínkám, pokud tato možnost je součástí uživatelského rozhraní části Metodického portálu,

b) tím, že začnete Metodický portál RVP.CZ skutečně používat. V takovém případě berete na vědomí a souhlasíte s tím, že provozovatel vaše používání Metodického portálu RVP.CZ považuje za projev vašeho souhlasu s Podmínkami od okamžiku, kdy jej začnete skutečně používat.

3. Poskytování služeb provozovatelem

3.1 Metodický portál RVP.CZ své služby inovuje. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že podoba a povaha služeb, které vám provozovatel bude poskytovat, se může změnit, aniž byste o tom byl/a předem informován/a.

3.2 V rámci těchto inovací berete na vědomí a souhlasíte s tím, že provozovatel může (trvale nebo dočasně) přestat poskytovat služby (nebo některé jejich prvky nebo některé funkce v rámci služeb), a to výhradně podle vlastního uvážení a bez povinnosti vás o tom předem informovat.

3.3 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v případě, že vám provozovatel znemožní přístup k vašemu uživatelskému účtu, je možné, že nebudete mít přístup ke službám, k nastavení vašeho uživatelského účtu ani souborům či jinému obsahu, který tvoří součást vašeho uživatelského účtu.

3.4 Berete na vědomí, že provozovatel může kdykoliv a bez předešlého oznámení redakčně či korektorsky zasáhnout do jakékoliv části zveřejněných částí Metodického portálu RVP.CZ, popřípadě má právo bez dalšího vysvětlení odepřít uveřejnění obsahu, nebo jej kdykoliv smazat bez udání důvodů.

3.5. Metodický portál RVP.CZ garantuje obsahovou a didaktickou správnost materiálů publikovaných v modulech DUM, Články, Odkazy. U některých dříve publikovaných materiálů doporučujeme zkontrolovat jejich aktuálnost.

4. Používání služeb

4.1 Pro přístup k některým službám může být nezbytné poskytnutí vašich údajů (např. osobních nebo kontaktních údajů) v rámci registrace pro používání dané služby nebo jako podmínka pro další používání dané služby. Zavazujete se, že veškeré údaje, které provozovateli při registraci sdělíte, budou vždy přesné, správné a aktuální.

4.2 Zavazujete se, že budete služby používat pouze k účelům, které jsou dovoleny podle Podmínek a jakýchkoliv platných právních předpisů a obecně přijímaných postupů, směrnic či zásad dle jurisdikce České republiky.

4.3 Souhlasíte s tím, že nebudete činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo služby (nebo servery a sítě, které jsou připojené ke službám).

4.4 Souhlasíte s tím, že nebudete služby poskytované provozovatelem za jakýmkoliv účelem prodávat, obchodovat s nimi ani zprostředkovávat jejich prodej.

4.5 Souhlasíte s tím, že za jakékoliv případné porušení svých povinností vyplývajících z těchto Podmínek a za případné následky takového porušení (včetně ztráty nebo škody, kterou tím může provozovatel utrpět) ponesete výhradní odpovědnost vy.

5. Hesla a zabezpečení vašeho uživatelského účtu

5.1 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost za zachování utajení hesel vztahujících se k jakýmkoliv uživatelským účtům, které budete používat pro přístup ke službám.

5.2 Souhlasíte proto s tím, že ponesete výhradní odpovědnost vůči provozovateli za všechno, co bude učiněno prostřednictvím vašeho uživatelského účtu.

6. Ochrana soukromí a osobních údajů

6.1 Ustanovení těchto Podmínek nevylučují ani nijak neomezují odpovědnost provozovatele nakládat s osobními údaji podle platných právních předpisů a dodržovat všechna právní ustanovení vztahující se k ochraně soukromí a nakládání s osobními údaji.

6.2 Osobní údaje, které nám poskytujete, jsou zpracovávány v plném souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Obecné informace o zpracování osobních údajů naleznete na webu NÚV, na této adrese: http://www.nuv.cz/o-webu/ochrana-osobnich-udaju.

6.3 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je Národní ústav pro vzdělávání, IČO: 00022179, (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10

email: sekretariat@nuv.cz

telefon: +420 274 022 111

6.4 Osobními údaji se rozumějí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

6.5 Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Dr. Ing. Luboš Sychra, e-mail: gdpr@msmt.cz, tel.: +420 234 814 303.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

6.6 Správce zpracovává osobní údaje, které jste poskytl/a při registraci pověřené osobě správce.

6.7 Správce zpracovává osobní údaje nezbytné k vytvoření Vašeho uživatelského účtu.

Účel zpracování osobních údajů

6.8 Účelem zpracování a uchování osobních údajů na základě uděleného souhlasu je vytvoření a

možnost přihlášení uživatele k uživatelskému profilu, což jej následně opravňuje ovlivňovat

nebo vytvářet obsah Metodického portálu RVP.CZ. Osobní údaje jsou též zpracovány a uchovávány za účelem rozesílky newsletteru Metodického portálu RVP.CZ na uvedenou e-mailovou adresu.

6.9 Ze strany správce dochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Doba uchovávání údajů

6.10 Správce uchovává osobní údaje po dobu fungování webu Metodického portálu RVP.CZ.

6.11 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů

6.12 Ze strany Správce nedochází k předávání Vašich osobních údajů jiným příjemcům.

6.13 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Vaše práva

6.14 Za podmínek stanovených v GDPR máte

a. právo na přístup k Vašim osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

b. právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

c. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

d. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

e. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

6.15 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „úřad“) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje úřadu jsou:

adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

tel. +420 234 665 111 (Ústředna)

Podmínky zabezpečení osobních údajů

6.16 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů.

6.17 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť.

6.18 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení oblasti Ochrana soukromí a osobních údajů

6.19 Předáním Vašich osobních údajů osobě pověřené správcem potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů.

6.20 Poskytovatel webového portálu si vyhrazuje právo změny těchto podmínek užívání.

6.21 Udělený souhlas lze subjektem kdykoliv odvolat písemně na adresu Správce. Nezbytnou náležitostí je uvedení účelu, pro který byl souhlas se zpracováním osobních údajů udělen. Písemné odvolání souhlasu musí umožňovat Správci jednoznačně a prokazatelně identifikovat Subjekt, který souhlas odvolává.

7. Licence

7.1 Berete na vědomí, že veškeré informace (např. psané texty, datové soubory, hudba, zvukové soubory a další zvuky, fotografie, video a další grafická data – dále jen „Obsah“), k nimž budete mít přístup v rámci služeb nebo prostřednictvím jejich používání, jsou publikované pod licencemi Creative Commons. Přesné znění licence naleznete zde.

7.2 Tato podmínka se nevztahuje na obsah e-learningových kurzů v modulu E-learning, které se řídí běžnými podmínkami stanovenými autorským zákonem (Autorský zákon č. 121/2000 Sb., v platném znění).

8. Netiketa

8.1 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že se ve všech částech Metodického portálu RVP.CZ budete řídit a budete v maximální možné míře dodržovat pravidla chování na Metodickém portálu RVP.CZ, která jsou shrnuta v dokumentu Netiketa.

9. Vlastnická práva

9.1 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že provozovatel je vlastníkem nebo držitelem veškerých zákonných a vlastnických práv týkajících se služeb, a to včetně práv k duševnímu vlastnictví, která jsou součástí služeb (bez ohledu na to, zda jsou taková práva registrována, či nikoli).

9.2 Pokud jste se s provozovatelem písemně nedohodl/a na něčem jiném, nezískáváte na základě těchto Podmínek právo využívat jeho ochranné známky, známky služeb, loga, doménové jméno ani žádné jiné odlišující rysy nebo prvky.

9.3 Zavazujete se, že nebudete sám/sama ani neumožníte jiným osobám kopírovat zdrojový kód softwaru ani jakoukoli jeho část, upravovat ho, vytvářet z něho odvozená díla nebo produkty, zpětně ho překládat, dekompilovat ho či se ho jiným způsobem pokoušet extrahovat, ledaže byste k tomu byl/a výslovně oprávněn/a nebo povinen/povinna ze zákona nebo získal/a výslovný písemný souhlas provozovatele.

10. Autorská práva

10.1 Provozovatel se hlásí k dodržování autorských práv ve všech částech Metodického portálu RVP.CZ a dodržuje Autorský zákon č. 121/2000 Sb., v platném znění. Každý, kdo chce publikovat jakýkoliv obsah ve všech částech Metodického portálu RVP.CZ, musí zaručit, že jeho materiál neobsahuje autorsky nezaručené části. Podrobně jsou tyto zásady popsány v dokumentu autorská práva, který naleznete na této internetové stránce.

11. Autorství na Metodickém portálu RVP.CZ

11.1 Za autora je považován ten, kdo v jakékoliv části Metodického portálu RVP.CZ publikuje (vloží) jakoukoliv formou obsah v garantované i negarantované části, před i po registraci a přihlášení.

11.2 Jako autor Metodického portálu RVP.CZ se zavazujete nepřispívat nepravdivým, pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním, vyhrožujícím, urážlivým, rasově či sexuálně orientovaným nebo jakýmkoliv jiným materiálem, který by porušoval platné zákony České republiky, byl v rozporu s Listinou základních práv a svobod nebo porušoval platné mezinárodní právo.

11.3 Do modulu DUM, Články a Odkazy může vkládat příspěvky pouze osoba starší 18 let.

11.4 Souhlasíte také s tím, že za veškerý obsah, který vytvoříte, odešlete nebo zobrazíte při používání služeb, a za veškeré následky takového jednání (včetně případné ztráty nebo škody, kterou utrpí provozovatel) ponesete výhradní odpovědnost vy a že provozovatel za takový obsah neponese žádnou odpovědnost vůči vám ani vůči jakýmkoliv třetím osobám.

11.5 Autorská práva k obsahu, jenž poskytnete, odešlete či zobrazíte ve službách nebo jejich prostřednictvím, a veškerá jiná práva, která vám již náleží, zůstávají vám. Poskytnutím, odesláním nebo zobrazením obsahu udílíte provozovateli časově neomezenou, neodvolatelnou, bezplatnou a nevýhradní licenci, která jej opravňuje reprodukovat, přizpůsobovat, upravovat, překládat, zveřejňovat, veřejně předvádět, veřejně zobrazovat a šířit jakýkoliv obsah, který poskytnete, odešlete či zobrazíte ve službách nebo jejich prostřednictvím. Tato licence je udílena výhradně k tomu, aby provozovatel mohl zobrazovat, šířit a propagovat služby.

11.6 Berete na vědomí, že provozovatel může kdykoliv a bez předešlého oznámení redakčně či korektorsky zasáhnout do jakékoliv části zveřejněných částí Metodického portálu RVP.CZ, popřípadě má právo bez dalšího vysvětlení odepřít uveřejnění příspěvku, nebo jej kdykoliv smazat bez udání důvodů.

11.7 Provozovatel v některých částech Metodického portálu RVP.CZ nabízí za poskytnutý obsah odměnu. Ta je stanovena podle systému odměn provozovatele a autoři jsou s touto skutečností seznámeni v příslušné části modulu pro autory. Výše odměny bude stanovena podle vnitřních pravidel, které provozovatel není povinen zveřejnit. Odměna bude autorovi poskytnuta jako Dohoda o provedení práce. Výše odměny a podmínky jejího poskytnutí nejsou právně vymahatelné a nejsou předmětem jednání. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit vnitřní podmínky pro způsob stanovení odměn i změnit výši odměn bez udání důvodu.

12. Ukončení smluvního vztahu

12.1 Provozovatel může tento smluvní vztah kdykoli vypovědět, jestliže:

a) porušíte jakékoliv ustanovení těchto Podmínek (nebo budete jednat způsobem, ze kterého bude zřejmé, že nehodláte nebo nejste schopen/schopna ustanovení těchto Podmínek dodržovat), nebo

b) provozovatel k tomu bude povinen ze zákona (např. pokud by vaše jednání bylo v rozporu se zákonem).

13. Omezení odpovědnosti

13.1 Ustanovení těchto Podmínek nevylučují ani nijak neomezují odpovědnost provozovatele za škody, kterou ze zákona nelze vyloučit ani omezit.

13.2 V souladu s obecným ustanovením odst. 13.1 výše, nenese provozovatel vůči vám odpovědnost za jakékoliv ztráty a škody, které vám případně vzniknou:

a) v důsledku jakýchkoliv změn, které provozovatel ve službách provede, nebo jakéhokoliv trvalého či dočasného přerušení poskytování služeb (nebo jakýchkoliv jejich vlastností nebo součástí),

b) vymazáním, poškozením nebo neuložením jakéhokoliv obsahu či jakýchkoli jiných přenášených dat spravovaných či přenášených službami nebo jejich prostřednictvím,

c) neposkytnete-li provozovateli přesné údaje pro svůj uživatelský účet,

d) dojde-li z vaší strany k prozrazení vašeho hesla nebo jiných přístupových údajů k vašemu uživatelskému účtu.

14. Změny Podmínek

14.1 Provozovatel může měnit Podmínky. Pokud bude taková změna provedena, zveřejní provozovatel nové znění všeobecných podmínek na příslušné internetové stránce.

14.2 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud budete používat služby i po datu změny Podmínek, bude to provozovatel považovat za váš souhlas s upravenými Podmínkami.

15. Obecná ustanovení

15.1 Tyto Podmínky představují úplné smluvní ujednání mezi vámi a provozovatelem a upravují používání služeb (s výjimkou jakýchkoliv služeb, které vám provozovatel poskytuje na základě zvláštní písemné dohody) a v plném rozsahu nahrazují případná předchozí ujednání mezi vámi a provozovatelem.

15.2 Souhlasíte s tím, že provozovatel vám může zasílat oznámení, včetně oznámení o změnách těchto Podmínek, e-mailem, běžnou poštou nebo jako upozornění u jednotlivých služeb.